Podporujeme | Bali a Indonésie, Cestování Bali

Podporujeme

Ve spolupráci s občanským sdružením Kintari jsme začali pomáhat nově vzniklé škole ve vesnici Sukadana na jihu ostrova Lombok. Škola funguje dva roky a má v tuto chvíli dvě třídy pro nejmenší děti, pro které by jinak dlouhá cesta do nejbližší státní školy byla příliš daleká a obtížná a děti by tak přišly o možnost základního vzdělání.

Česky

Jak se staví škola na Lomboku

V prosinci 2013 jsme nakoupili pro školu ve vesničce Petiwung učebnice pro 38 žáků z první a druhé třídy. Dle osnov bylo jasné, že potřebujeme učebnice na matematiku, Indonéštinu, zeměpis, přírodopis a náboženství. Při výběru učebnic jsme se snažili, aby knížky žáky zaujaly a zpracování bylo adekvátní jejich věku. Zvláště při hledání učebnice angličtiny jsme bojovali s problémem najít učebnici, ve které by nebyly chyby, a přitom byla pro děti atraktivní.

Nákup nových učebnic - lepši vzdělanost

Po pár týdnech vyučování bylo jasně znát, že nové učebnice přispěly k atraktivitě výuky jak pro děti, tak pro učitele, kteří teď mohou při výuce postupovat mnohem koncepčněji. Knihy pomáhají nejen žákům orientovat se v látce, ale také dobrovolnickým učitelům pokračovat v práci jejich kolegů, kteří na škole učili před nimi. Jednoduše si předají informaci o tom, která látka podle učebnice byla probraná a kde v učebnici pokračovat. Tímto způsobem šetříme čas a nový učitel nemusí dlouze zjišťovat, co už děti znají a co ještě ne. V tuto chvíli se totiž v naší škole dobrovolníci střídají několikrát do roka. Naším cílem zároveň je angažovat učitele, který bude ve škole působit dlouhodobě, abychom efektivněji zajistili kontinuitu a tím výrazněji posunuli vzdělanost dětí na vyšší úroveň.

Od podzimu 2013, kdy nadace Kintari začala pomáhat v Petiwungu, zde dobrovolní učitelé odučili bezpočet lekcí angličtiny. Zkušená dobrovolnice Andrea, která zajišťovala výuku od listopadu až do konce března 2014, stihla navíc uspořádat výtvarnou soutěž či promítání filmu o indonéské přírodě. Společně jsme se snažili zjistit, jaké hlavní problémy trápí místní při fungování školy a kde by se ještě dalo efektivně pomoci.

Školní podmínky pro prvňáčky

Ve chvíli, kdy jsme školu v Petiwungu objevili, měla dvě třídy. Funguje od roku 2012 a místní si ji postavili, protože nejbližší státní škola je přeplněná a pro malé děti příliš vzdálená. Budoucí prvňáčci by také rádi začali chodit do školy, ale není pro ně místo, stávající budova jednoduše nemá dostatečnou kapacitu.

Pozemek, na kterém škola stojí, patří tatínkovi malé Bungy, která chodí do první třídy. Vedle budovy je stále dost místa a majitel pozemku vzdělávání dětí z vesnice velmi fandí. Slovo dalo slovo a v únoru jsme začali po několika dlouhých poradách nad podobou stavby a rozpočtem stavět novou budovu s dvěma třídami a malou místností na knihovnu.

Povedlo se: nová třída pro další děti

Koncem března, kdy Andrea Lombok opouštěla, byla téměř dostavěná jedna třída a místnost na knihovnu, s tím, že příští rok budeme pokračovat ve stavbě další třídy. Do nové třídy na podzim nastoupí čerství třeťáci. Základ do knihovny přislíbila dodat nadace Green-books, česká organizace, která usiluje o vzdělávání indonéských dětí v oblasti ekologie a ochrany přírody a která zakládá komunitní knihovny po celé Indonésii.

Financovaní a fungování školy

Stavba budovy představuje pro všechny zcela novou zkušenost. Do projektu chceme maximálně zapojovat místní komunitu a postupujeme v sounáležitosti s místními a jejich tradicemi a potřebami.
Rozpočet stavby jsme navrhli společně s vedením školy, kontrolu čerpání rozpočtu pak zajišťovala Andrea, dobrovolnice, která již pro nadaci Kintari pracuje několik let a má s oblastí Lomboku mnoho zkušeností.

Pro vesničany, rodiče žáků, pořádáme setkání, kde informujeme o stavu projektu a řešíme vzájemnou spolupráci a podíl místních na projektu.

Zapojení místních do projektu

Celý projekt výstavby školní budovy od první myšlenky po samotnou realizaci stavby trval necelé čtyři měsíce a při jeho realizaci nesmírně pomohl zájem a nadšení místních.
Místní obyvatele jsme požádali o participaci na celém projektu. Zedníci tedy vybudovali pouze základy budovy (původní budova školy se v období monzunů propadává po deštích). Následně pokračovali ve stavbě tatínkové žáčků s pomocí českých dobrovolníků.
Rodiče dětí často přišli i do vyučovacích hodin, aby se přesvědčili, jak si jejich dítka ve škole vedou. A dlužno dodat, že děti si vedly na výbornou. Dost často bylo znát, že by rodiče s chutí zasedli do lavic také, aby se něco přiučili spolu se svými dětmi. Proto jsme otevřeli i kurzy angličtiny pro veřejnost, které v petiwungské škole probíhají dvakrát v týdnu odpoledne.
Dosud jsme na vybavení a stavbu školy použili finance ve výši cca 90 000CZK. Všichni dobrovolní učitelé z organizace Kintari a místní obyvatelé vykonávají činnost bez nároku na odměnu.

Další plán - zkvalitnění výuky dětí

Zároveň se stavbou školy zjišťujeme, jaké jsou požadavky státního kurikula na znalosti dětí. Rádi bychom se zasadili o zkvalitnění základní výuky tak, aby měla co nejkonkrétnější vliv na život dětí a otevřela jim cestu k dalšímu, vyššímu vzdělávání.

Pro žáky bude po ukončení školního roku uspořádán školní výlet po Lomboku. Chceme v dětech udržet motivaci, která je neuvěřitelně vysoká ve srovnání s tím, co známe a vidíme v rozvinutých zemích.

Plán pro další školní rok je zkvalitnění výuky, profesionalizace místních učitelů a celkově zvýšení úrovně vzdělání v oblasti.

Slovy Andrey: „Ve své profesi lektorky se v Čechách také denně setkávám s dětmi, ale takovou touhu po vědění a zápal jsem u našich dětí moc často neviděla. Nic totiž nepotěší pedagoga víc, než upřímný zájem jeho studentů. A kdo ví, třeba zrovna studenti z Petiwungu budou jednou v posluchárnách indonéských nebo třeba evropských univerzit platit za premianty.”
Závěrem bychom rádi ještě jednou vyzdvihli práci dobrovolníků z organizace Kintari, která se stará o praxe dobrovolníků ve školách, organizuje help campy a už víc než deset let se snaží zlepšit vzdělávání a životní úroveň dětí na jihu Lomboku.

Kontaktujte nás, jestliže máte zájem jakkoliv se zapojit do tohoto projektu, případně dalšího vzdělávání v oblasti.

O Kintari foundation

Sdružení Kintari dlouhodobě pomáha na ostrově Lombok (Indonésie), kde v rámci svých rozvojových projektů podporuje především školy a školky, vypomáhá s jejich výstavbou, zajišťuje v nich výuku, základní hygienické návyky a zdravotní péči.
Organizátorka toho všeho, Jana Wolfova, po malých kručcích dokazuje, že rozvojová pomoc má smysl a že to jde, když se chce. Místní obyvatelé se postupně aktivně zapojují do zvýšení úrovně vzdělání jejích dětí.
Nejedna se tak o jednorázovou pomoc, ale o dlouhodobou podporu, která efektivně zvyšuje vzdělanost místních dětí. Dokonce jedna z dívek se dostala i na univerzitu, což je pro ostatní děti velkou motivací.

Aktivity Go2Indonesia v oblasti

Stejně tak jako v cestovním ruchu, i zde jsme se rozhodli jít vlastní cestou a pomoci ve vybrané oblasti přímo tak, aby všechny finanční prostředky šly přímo k dětem. Máme pak lepší kontrolu nad tím, co se s penězi děje a jak jsou využity.
V současnosti spolu s Kintari podporujeme malou školu ve vesničce Sukadana na jihu Lomboku. Prozatím jsme zajistili pro školu učební pomucky, knihy a studijní materiály pro žáky a vybavili sborovnu. Školu navětšvuje 38 žáků (2 třídy), má 6 učitelů a příští rok by mělo dojít ke zvětšení kapacity o 1 třídu. Ve škole se vyučují běžné prvostupňové předměty jako indonéština, matematika, základy biologie a zároveň i angličtina.
Monitoring, výuku angličtiny a následnou realizaci plánu zajišťují v terénu dobrovolní učitelé z Čech, které sem vysílá Kintari. V těchto dnech nám na místě pomáhá jedna z nich, Andrea, která s Kintari spolupracuje již dlouhodobě. Za její činnost jí patři velký dík. Na Lombok už jezdi 5 rokem a místní podmínky zna dokonale. Bez její současné koordinace by akce nefungovala tak jak nyní.

Jaký máme plán

Dobudovat další třídy, aby děti nemusely docházet do vzdálené školy, která je už tak přeplněná, a mohly pokračovat v docházce zde. Spolupřipravit a financovat stipendijní program pro nejnadanější a nejpilnější dětí z oblasti, aby mohly pokračovat ve studiu. Spolupodílet se na monitorováné potřeb místních dětí a zvýšit jejích vzdělanost, aby dokázali lépe prosadit svoje individuální potřeby a zájmy.

V případě, že byste měli zájem záčastnit se dobrovolnického programu výuky angličtiny na Lomboku v rámci Kintari foundation, kontaktujte je přímo. Více informací k programu naleznete zde. Kromě výuky anglictiny zblízka poznáte tamější život a místní lidí na malebném ostrově Lombok. Bydlení je zajištěno v malých rodinných penzionech nebo přímo v domě jednoho z učitelů.